ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Мисия и визия

Потребностите на съвременните деца не са същите, както на децата от миналите поколения. Те се нуждаят от повече пространство и повече свобода. Тяхната сетивност е изострена. За тях е важно да изразяват чувствата и емоциите си и да ги споделят с останалите.

Затова целта ни е да усъвършенстваме и разширим компетенциите си за иновациите в предучилищното образование.
Считаме за важно в процеса на всички дейности детето, учителят и родителите активно да си взаимодействат  и участват, като равноправни субекти. Зат
ова в процеса на работата ни присъстват интерактивните методи и средства.

Следейки съвременните тенденции в образованието, ние се стараем да усвояваме всички новости и да взаимстваме добри практики от други европейски образователни системи. Благодарение на това ние подготвяме децата за пътя им в училище и в живота. Откриваме силните страни на всяко дете и работим за доразвиването им.